Åpen Dag og Swap Meet hos Asker MC Club

Hei !

 

Velkommen til Åpen dag og Swap Meet hos Asker MC Club lørdag 13. mai kl 11.00 – 17.00

 

Asker MC Club arrangerer Åpen Dag og Swap Meet på og ved klubbhuset i Asker. Jørgenløkka 59, 1387 Asker.
Alle er velkomne til en hyggelig dag med mye sosialt prat med likesinnede. Gratis adgang.
Har du noe MC-relatert liggende, ta det med så kanskje får du solgt det for noen kroner.
Gratis salgsplass til alle, trenger du ekstra stor plass, ta kontakt med : j-selmer@online.no tlf 97780955
Tre MC-forhandlere stiller med stand med MC'er og utstyr.
NMCU - Norsk Motorcykkel Union - setter opp informasjonsstand, her kan du bli oppdatert på det siste MC-politiske.
Det blir salg av pølser, vafler og drikke samt noen kioskvarer.
Velkommen !


 

Asfaltering i Norge 2017

Foredrag av Kyrre Hagen

Det ultimate eventyr. Turen starter i Delhi i India og tok oss raskt inn i Himalaya. Snart kom vi opp på de høyeste farbare veiene i verden. Kyrre byr på en introduksjon av turen med Indian Adventures mest ekstreme motorsykkeltur du kan melde deg på.

Tid og sted:                        05.02.2017, kl. 18:00. Klubbhuset på Jåberg.

 

Et lite utdrag av fantastiske bilder av natur, deltakere på turen og møte med både mennesker og miljø.

Verdens høyeste kjørbare vei er helt klart spesielt.

Tre glade karer på toppen.

  Fantastisk skue.

Royal Endfield er ypperlig til gjørmekjøring. For noen deltakere så går det så lett at det hele til slutt blir ganske kjedelig, for andre så byr det på en ufrivillig «spabehandling» der de bader i søla.

Årsmøte

 

 

ÅRSMØTE SANDEFJORD MC KLUBB 26.10.2016

 

Årsmøtet satt av Johannes. 20 medlemmer møtte opp.

Innkallingen og saklisten (på årsmøteinnkallingen) ble godkjent.

Carl Petter leste opp årsberetningen som ble tatt imot uten kommentarer.

Linda la frem regnskapet. Litt spørsmål på kiosk/TS dag og treffet men disse bør sees under ett både angående utgifter og inntekter.

Første sak var balansering av styret ved å la Ulf sitte ett år til.

Økning av årsmøtekontigenten ble ikke godt mottatt og det ble heller bestemt at vi nedsetter en gruppe som gjør en vurdering av huset og evt. Grillbu over hva som bør gjøres så styret kan innhente priser. Jarl Frode og Kjell Dahl stilte seg til disposisjon for denne gruppen.
Forslag fra medlemmene var at det settes opp et budsjett som viser påkost og så får det vurderes om vi skal bruke opp midler som vi har eller ta opp lån. Økning av kontingent skal heller vurderes etter dette.

 

 

 

Det be foretatt valg. Formann Johannes Olsen var på valg og ønsket ikke å ta gjenvalg.
Kasserer Linda Holm var på valg og ønsket ikke å ta gjenvalg.
Styremedlem Jon Syrrist var på valg og ønsket ikke å ta gjenvalg.
Valgkomiteen la frem følgende:

Arne Haugbjørg stilte til valg som formann
Beate Iren Olsen og Yvonne Thorup Almås stilte til valg som kasserer.
Kåre Halvorstad og Tore Huseby stilte til valg som styremedlem.

Det nye styret ble følgende:
Formann Arne Haugbjørg
Kasserer Beate Iren Olsen
Styremedlem Kåre Halvorstad

Følgende sitter ett år til:
Sekretær Carl Petter Svendsen
Styremedlem Daniel Larsson
Styremedlem Ulf Tangen

Valgkomiteen vil da bestå av:
Jon Syrrist
Johannes Olsen

Årsmøtet ble avklubbet før vi gikk over til Diverse.

 

 

Klubbaften med utvidet servering 11.Sep 2016

Aftenens kioskvakt, Aksel, serverte fårikål m/dessert. 

Vi var ca 20 personer

Takk for samværet alle sammen!

Sandefjordstreffet 2016

 
 

Sted: Jåberggrenda 40,
3232 Sandefjord
GPS: Lat: 59.10155 – Long: 10.17500
Jåberggrenda ligger 4 km sør for Sandefjord by. Kjør langs jernbanelinja og se etter skilt med MC
Program:
Fredag: Ankomst og innsjekk fra kl. 12.00. Kaffeservering og sosialt samvær.
Lørdag: Skikkelig frokost. Tipspromenade. Fellestur hvis ønskelig. Loddtrekning.
Premieutdeling for lengst kjørte, største klubb etc. Sosialt samvær
Søndag: Skikkelig frokost og hjemreise. Takk for samværet og velkommen igjen.
Kiosksalg med mat og drikke hele helgen.
Arrangør: Sandefjord MC-Klubb v/Carl Petter Svendsen. Mobil: 911 18 900
Mail: post@sandefjordmcklubb.com

 
 

 

 
27/10-15:
Lagt ut vedtektene (som har vært til revisjon)
Se lengre ned på denne siden.
 
16/10-15:
Endret Aktivitetskalenderen med tanke på Klubbkvelder i løpet av vinteren.
 
 
 

 
 
 

Bakgrunn og formål for klubben:

Om Sandefjord MC-klubb: 
Org. Nr: 983 100 678

Sandefjord motorsykkelklubb ble stiftet august 1974 og har i dag knappe 60 medlemmer. 
Klubben eier sitt eget  (gjeldfrie)  klubbhus og driver ulike aktiviteter for sine medlemmer. 

FORMÅL: 
Klubben drives etter demokratiske prinsipper og har et styre valgt av medlemmene. Målet for klubben er å være et godt miljø for sine medlemmer og deress familier. Dessuten er det et ønske å samarbeide sosialt med andre klubber.

TREFF: 
Vi arrangerer også et årlig treff; Sandefjordstreffet, som avholdes 3 helg i august. 
Vi  arrangerer også  ofte,  som sesongstart, "Nyttårstreffet"  som foregår første hele helg etter nyttår.   Treffstedet er p-plassen ved Trollsvann i Andebu i Vestfold. 

SUPPORT:
Sandefjord MC-klubb støtter Norsk Motorcykkel Union (NMCU) og Likevel MC, en landsdekkende organisasjon for motorsyklister med funksjonshemminger. 
Vi har også et godt og nært  forhold til en del andre mc-klubber. 
 

Vedtekter for Sandefjord MC-klubb:
 

§ 1       Formål

 

Sandefjord Mc-klubb (SMCK)skal være en forening for motorsykkelinteresserte og skal arbeide for bedret samhold og sikkerhet.

 

 

§ 2       Organisatorisk tilknytning

 

SMCK er en frittstående forening, med nært samarbeid med andre nasjonale og internasjonale Mc-klubber og organisasjoner.

 

 

§ 3a     Medlem

 

Alle som eier eller har varig bruksrett på moped, lett, eller tung motorsykkel.

Kun medlemmer har rett til å bære klubbens ryggmerke og har stemmerett i klubbens fora.

 

Medlemmer som ikke lenger eier, eller har bruksrett på motorsykkel, kan være medlem påfølgende år. Vedkommende har da og rett til å bære ryggmerke, men dette skal leveres til klubben v/styret for oppbevaring, ved utgangen av året.

 

Barn av medlemmer, under 16 år, kan bære ryggmerke. Ved fylte 16 år må de da enten melde seg inn eller levere ryggmerket tilbake til klubben.

 

Depositum for ryggmerket refunderes ikke.

 

§ 3b     Støttemedlem

 

Alle tidligere medlemmer av Sandefjord Mc-klubb, og andre som har en nær tilknytning til miljøet.

 

§ 3c     Ungdomsmedlem

 

Alle mellom 16 – 18 år som kjører moped / lett motorsykkel.

Ungdomsmedlem har kun stemmerett i saker som angår ungdomsmedlemskapet.

 

 

§ 4       Stemmerett og valgbarhet

 

Alle medlemmer har lik stemmerett, og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

 

§ 5       Eksklusjon

 

Medlem som ved sin oppførsel vekker allmenn forargelse og dermed er til skade for klubben, eller bryter gjeldende vedtekter, kan av styret, etter advarsel, ekskluderes.

 

 

§ 6       Kontingent

 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Etter 1. september er det ½ medlemskontingent for nye medlemmer.

 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben.

Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Hvis et medlem strykes eller velger å melde seg ut av klubben, skal ryggmerke tilbakeleveres til styret.

 

 

§ 7       Årsmøte

 

Årsmøtet som holdes hvert år i løpet av oktober måned er SMCK’s høyeste myndighet.

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

Forslag som ikke er oppført på sakslisten kan behandles når 2/3 av de fremmøtte krever det.

 

 

§ 8       Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av klubbens leder eller valgt dirigent. Dirigent behøver ikke å være medlem av styret.

 


 

 

§ 9       Stemmegivning på årsmøtet.

 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har fått flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valg ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses som valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

§ 10     Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

  1. Behandle SMCK’s årsmelding
  2. Behandle SMCK’s regnskap
  3. Behandle innkomne forslag
  4. Fastsette kontingent
  5. Vedta SMCK’s budsjett
  6. Foreta valg av de representantene som står på valg i styret

 

 

§ 11     Ekstraordinære årsmøter

 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 


 

 

§ 12     Styret

 

SMCK ledes av styret, som er øverste organ, mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
  3. Administrere og føre kontroll med SMCK’s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
  4. Representere SMCK utad

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

 

§ 13     Vedtektsendring

 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

 

§ 14 kan ikke endres.

 

§ 14     Oppløsning

 

Oppløsning av SMCK kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Andelsbrev kan kun innløses ved oppløsning av klubben eller ved salg av klubbhuset (hvis ikke midlene brukes til kjøp av nytt klubbhus).

 

Ved oppløsning av klubben vil kun det påførte beløp på andelsbrev bli utbetalt.

De resterende midler tilhørende klubben, vil bli gitt til en forening eller et fond for trafikkskadde.

Kontakt oss:

Kontakt oss: 
sandefjordmc@gmail.com
eller
post@sandefjordmcklubb.com


For andre kontaktformer
 se under fanen:
"Her finner du oss."


Været her hos oss

Været i dag: 
Jåberg utenfor Sandefjord:  
(klikk på linken under)


PS: Husk at Yr ikke altid får rett. 
Dessuten har vi vanntett partytelt 
og taktett klubbhus. 

Fra webmaster: Skrive på hjemmesida?

Mangler det noe? 

Om du vil ha noe inn på hjemmesiden  til Sandefjord mc-klubb, kontakt meg. 


Jeg kan  også hjelpe deg med å redigere tekst og bilder samt lese korrektur.  

Enkelte ting må muligens tas opp i styret for godkjenning. 

Hjemmesiden legger normalt ikke ut reklame, men unntak kan forekomme,  om dette skjer i den hensikt å støtte en annen  klubb eller andre ikke-kommersielle aktører. Slike saker  vurderes av styret.
Lurer du på noe ring til :
Jon Svinterud på tlf: 922 59 424 eller send 
E-post til post@sandefjordmcklubb.com
 

Antall mc og antall medlemmer

Sandefjord MC har det underlige  ved seg at  det er langt flere motorsykler enn medlemmer i klubben. 

 
Du kan se skilpaddefilmen her!
 

Litt andre ting:

Albert Einstein sa: E = MC i annen. 


Det betyr at E-vig lykke kun 

kan oppnås om man har 2 (eller flere)

motorsykler.

Hobbyfilosof S. K. Ilpadde.